FAQ

Wat betekent de afkorting TTO? +-

TTO betekent Tweetalig Onderwijs.

Voor wie is het TTO bedoeld? +-

Voor leerlingen die naast het reguliere havo- of vwo-programma nog wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Leerlingen die het TTO willen gaan doen:

* hebben belangstelling voor de wereld om hen heen
* zijn communicatief
* gaan een moeilijkheid niet uit de weg
* houden van lezen en projecten
* hebben een havo-, havo-vwo- of vwo-advies

Hoeveel scholen in Nederland bieden TTO aan? +-

Er zijn op dit moment meer dan 130 middelbare scholen in Nederland die TTO aanbieden. Het grootste deel op havo- en/of vwo-niveau.

Vult elke school zijn eigen TTO-programma in? +-

Tot op zekere hoogte wel. Scholen mogen zelf bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden en hoe zij vorm geven aan tweetalig onderwijs.
Nuffic is de organisatie die een standaard heeft ontwikkeld waaraan TTO-scholen zich moeten houden. Zij controleren dit ook.

Welke vakken worden in het Engels gegeven? +-

In de brugklas: religious education (godsdienst en levensbeschouwing), English, geography (aardrijkskunde), history (geschiedenis), mathematics (wiskunde), biology (biologie), art (drawing, handcraft, textiles), physical education (lichamelijke opvoeding).
In klas 2 komt daarbij physics (natuurkunde), in klas 3 chemistry (scheikunde), economics (economie) en in klas 4 wereldburgerschap.

Worden in de TTO-opleiding ook Nederlandse schoolboeken gebruikt? +-

Nee, leerlingen gebruiken Engelstalige boeken, waarvan de meeste uit Engeland. Bij een enkel vak wordt eigen, in het Engels vertaald materiaal gebruikt.

Komen de inhoud en het niveau van de Engelstalige boeken overeen met de Nederlandse methodes? +-

Ja. Bij de keuze van Engelstalige boeken is met name daarop gelet.

Bestaat TTO alleen maar uit vakken die in het Engels worden gegeven? +-

Nee, TTO bestaat uit meer dan alleen vakken die in het Engels worden gegeven. Het aanleren van het Engels is een middel om op een hoog niveau te kunnen communiceren in een internationale omgeving. Om deze internationale omgeving goed te begrijpen is er ook veel aandacht voor wereldburgerschap. Dit laten we terugkomen in verschillende projecten, excursies en uitwisselingsprogramma's. TTO bestaat dus uit twee belangrijke onderdelen; Engels en wereldburgerschap.

Hoe wordt vorm gegeven aan wereldburgerschap? +-

Wereldburgerschap is een onderdeel van het TTO-programma. Wereldburgerschap komt aan bod in verschillende vakken en bij excursies en reizen. Veel activiteiten hebben een internationaal karakter.
Leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Ze doen kennis op over tradities en internationale thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, schaarste en migratie. Daarnaast leren ze in het Engels debatteren, speechen en betogen schrijven in internationale context.

Kun je TTO volgen tot en met het eindexamen? +-

Het eindexamen mag niet in het Engels worden afgenomen, dit geldt voor alle TTO-scholen in Nederland. Dit betekent dat in klas 4 en 5 havo en 4 t/m 6 gymnasium/atheneum de meeste lessen in het Nederlands worden gegeven om de leerlingen voor te bereiden op het Nederlandse eindexamen. Dit betekent niet dat het TTO-programma in de bovenbouw stopt.
Op de havo krijgen TTO-leerlingen in de bovenbouw Business English. Dit wordt afgesloten met een Cambridge Examen business English. Daarnaast doen de havo-leerlingen ook het First Certificate Exam (FCE) van Cambridge. Hiermee sluit je je opleiding af met twee extra certificaten die door vervolgstudies worden erkend.
De gymnasium/atheneum-leerling start in klas 4 met het senior-TTO programma. De leerlingen krijgen in de bovenbouw de kans om naast het vwo-diploma de certificaten Cambridge Advanced (CAE) en het IB English te behalen. We beginnen met het Cambridge Advanced Exam in klas 4. Daarnaast krijgen de leerlingen een uitgebreid Engelstalig programma met vakken als wereldburgerschap, physical education, religion/philosophy en natuurlijk het IB-diploma-programma in 5 en 6 vwo.
IB English language and literature bevat de onderdelen: Engelse literatuur, kritisch denken, teksten vergelijken, academische schrijfvaardigheid en taal in culturele context. Als onderdeel van wereldburgerschap lopen de leerlingen in 5 TTO een internationale stage. We doen mee aan tal van activiteiten, zoals European Youth Parlement. De leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in het Engels.
Na de succesvolle afronding van IB English language and literature hebben de leerlingen een internationaal erkend certificaat dat de weg vrij maakt naar vele internationale opleidingen.

Als de leerlingen in het Nederlands hun examen moeten doen, wat voor meerwaarde heeft TTO dan? +-

In het TTO wordt de leerling uitgedaagd, oriënteert hij zich internationaal en leert hij uiteraard heel goed Engels. Veel vervolgstudies in het HBO en op de universiteiten worden geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven. Met TTO bereidt de leerling zich nog beter voor op een vervolgstudie en de daarop aansluitende werkkring in binnen- en buitenland.

Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) begrippen en leerstof nog wel begrijpen? +-

In het begin is het even wennen, maar de leerlingen pakken de Nederlandse begrippen snel op.

Kun je ook in een persoonlijk gesprek het TTO-traject bespreken? +-

Natuurlijk kan dat. Je kunt een afspraak maken met:

Afdelingsleider mevrouw A. Doek als het gaat om de brugklas.
Voor de zij-instromers vanaf het 2e schooljaar met de betreffende afdelingsleider. 

U kunt een mail sturen naar info@mendelcollege.nl

Kunnen alle docenten zomaar hun vak in het Engels geven? +-

Nee, niet zomaar. Onze TTO-docenten hebben allemaal hun Cambridge Proficiency-diploma behaald of zijn daarmee bezig.

Zijn aan het TTO extra kosten verbonden? +-

De extra vrijwillige bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2022-2023 bedraagt € 410,- per leerling.
De bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Waarvoor is deze bijdrage bestemd? +-

De bijdrage wordt onder andere gebruikt om excursies en examengelden te bekostigen, maar ook voor aanvullende materialen in de mediatheek.
Met het bedrag wordt tevens een deel betaald van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas.

Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het TTO deel te nemen? +-

Het onderwijs is toegespitst op leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben. Leerlingen die Engelstalig zijn opgevoed kunnen ook het TTO-programma volgen mits zij het vereiste havo-, havo-vwo-, of vwo-advies hebben en het Nederlands voldoende beheersen.

Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands voordat overgestapt wordt op het Engels? +-

We starten meteen in het Engels! Dit is natuurlijk heel spannend, maar we laten je uiteraard wel langzaam wennen aan het Engels. In veel lessen start je met classroom English en veel voorkomende Engelse woorden die horen bij dat vak. Je leert allerlei dingen in het Engels te vragen die tijdens de les van pas komen. We doen het dus samen en zo leren je gaandeweg het Engels steeds beter te begrijpen. We verwachten van je dat je zowel met je klasgenoten als met de docenten zoveel mogelijk in het Engels spreekt. Natuurlijk helpen wij jou daarbij. Het lijkt misschien moeilijk maar uit ervaring weten wij dat leerlingen de Engelse taal heel snel oppikken en zich na twee maanden al heel makkelijk in het Engels kunnen uitdrukken.

Wat is het verschil tussen TTO atheneum en TTO gymnasium? +-

In de Engelstalige vwo-brugklas krijgen alle leerlingen gedurende een half jaar 1 uur Latijn per week. Aan het eind van de brugklas wordt gekozen voor
Engelstalig gymnasium of Engelstalig atheneum. In de tweede klas van het Engelstalig gymnasium volg je zowel Grieks als Latijn.

Ontdek je talenten