FAQ

Hoe wordt vorm gegeven aan EIO? +-

Europese en internationale oriëntatie (EIO) vormt een onderdeel van het TTO-programma, dat deels in vakken zoals geschiedenis, economie en aardrijkskunde, deels in het buitenlesprogramma aan bod komt. Leerlingen houden een portfolio bij waarin zij blijk geven Europees en internationaal georiënteerd te zijn.

Wat betekent de afkorting TTO? +-

TTO betekent Tweetalig Onderwijs.

Voor wie is het Tweetalig Onderwijs bedoeld? +-

Voor leerlingen die naast het reguliere havo- of vwo-programma nog wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Leerlingen die het TTO willen gaan doen:

  • hebben belangstelling voor de wereld om hen heen
  • zijn communicatief
  • gaan een moeilijkheid niet uit de weg
  • houden van lezen en projecten
  • hebben een havo-, havo-vwo- of vwo-advies

 

Hoeveel scholen in Nederland bieden TTO aan? +-

Er zijn ongeveer 130 TTO-scholen, waarvan ruim 50 met een havo- én vwo-afdeling.

Vult elke school zijn eigen TTO-programma in? +-

Tot op zekere hoogte wel. Scholen mogen zelf bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden. Het Europees Platform/Nuffic heeft een TTO-standaard ontwikkeld waaraan scholen na enige aanlooptijd moeten voldoen.

Welke vakken worden in het Engels gegeven? +-

In de brugklas: religious education (godsdienst en levensbeschouwing), English, geography (aardrijkskunde), history (geschiedenis), mathematics (wiskunde), biology (biologie), technology (techniek), arts (tekenen), arts (textiele werkvormen), physical education (lichamelijke opvoeding). In klas 2 komt daarbij physics (natuurkunde) en in klas 3 chemistry (scheikunde), economics (economie) en EIO (Europese Internationale Oriëntatie).

Worden in de TTO-opleiding ook Nederlandse schoolboeken gebruikt? +-

Nee, leerlingen gebruiken Engelstalige boeken, waarvan de meeste uit Engeland. Bij een enkel vak wordt eigen, in het Engels vertaald materiaal gebruikt.

Komen de inhoud en het niveau van de Engelstalige boeken overeen met de Nederlandse methodes? +-

Ja. Bij de keuze van Engelstalige boeken is met name daarop gelet.

Bestaat TTO alleen maar uit vakken die in het Engels worden gegeven? +-

Nee, Europese en internationale oriëntatie (EIO) vormen een onderdeel van het TTO-programma, deels in vakken zoals geschiedenis, economie en aardrijkskunde, deels in het buitenlesprogramma.

Kun je TTO volgen tot en met het eindexamen? +-

Het eindexamen mag (nog) niet in het Engels worden afgenomen. Dit betekent dat in klas 4 t/m 5 (havo) of 6 (vwo) de meeste lessen in het Nederlands worden gegeven om de leerlingen voor te bereiden op het Nederlandse eindexamen.
TTO-havo-leerlingen krijgen in de bovenbouw versterkt Engels en ze nemen deel aan het Cambridge Advanced Exam (CAE).
Vanaf de 4e klas starten de TTO-vwo-leerlingen met het Senior TTO-programma. De leerlingen krijgen in de bovenbouw de kans om naast het vwo-diploma de certificaten Cambridge Advanced (CAE) en het IB English te behalen.
We beginnen met het Cambridge Advanced Exam. De examenvakken krijgen de leerlingen in het Nederlands aangeboden, daarnaast krijgen leerlingen een uitgebreid Engelstalig programma met vakken als EIO, physical education, religion/philosophy en natuurlijk IB English.
IB English bevat de onderdelen: Engelse literatuur, kritisch denken, tekst vergelijken, academische schrijfvaardigheid, taal in culturele context en een internationale stage. We doen mee aan tal van activiteiten,
zoals European Youth Parlement, debatteren en de leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in het Engels.
Na de succesvolle afronding van het IB English hebben de leerlingen een internationaal erkend certificaat dat de weg vrij maakt naar vele internationale opleidingen.

Als de leerlingen in het Nederlands hun examen moeten doen, wat voor meerwaarde heeft TTO dan? +-

In het TTO wordt de leerling uitgedaagd, oriënteert zich internationaal en leert uiteraard heel goed Engels. Veel vervolgstudies in het HBO en op de universiteiten worden geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven. Met TTO bereidt de leerling zich nog beter voor op een vervolgstudie en de daarop aansluitende werkkring in binnen- en buitenland.

Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) begrippen en leerstof nog wel begrijpen? +-

In het begin is het even wennen, maar de leerlingen pakken de Nederlandse begrippen snel op.

Kun je ook in een persoonlijk gesprek het TTO-traject bespreken? +-

Natuurlijk kan dat. Je kunt een afspraak maken met:

TTO-vwo: afdelingsleider mevrouw A. Doek (023-5258421).
TTO-havo: afdelingsleider mevrouw G. Huizenga (023-5258421).

Zijn aan het TTO extra kosten verbonden? +-

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2017-2018 bedraagt € 400,- per leerling. De bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Waarvoor is deze bijdrage bestemd? +-

De bijdrage wordt onder andere gebruikt om excursies en examengelden te bekostigen, maar ook voor aanvullende materialen in de mediatheek. Met het bedrag wordt tevens een deel betaald van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas.

Kunnen alle docenten zomaar hun vak in het Engels geven? +-

Nee, niet zomaar. Onze TTO-docenten hebben allemaal hun Cambridge Proficiency-diploma behaald of zijn daarmee bezig.

Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het TTO deel te nemen? +-

Het onderwijs is toegespitst op leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben. Leerlingen die Engelstalig zijn opgevoed kunnen ook het TTO-programma volgen mits zij het vereiste havo-, havo-vwo-, of vwo-advies hebben en het Nederlands voldoende beheersen.

Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands voordat overgestapt wordt op het Engels? +-

Natuurlijk laten we je wennen en starten we met "classroom English". Je leert dan allerlei dingen in het Engels te vragen die je tijdens de les van pas komen. Al snel krijg je een onderdompelingscursus (immersion course). Je krijgt dan drie dagen achtereen een speciaal programma met allerlei activiteiten waarbij je eigenlijk alleen Engels hoort en spreekt. Daarna verwachten we van je dat je zowel met je klasgenoten als met de docenten zoveel mogelijk Engels spreekt. Natuurlijk helpen we je daarbij. Dit lijkt misschien moeilijk, maar uit ervaring weten wij dat leerlingen heel snel de Engelse taal oppikken en na 2 maanden zich al heel makkelijk in het Engels kunnen uitdrukken.

Wat is het verschil tussen TTO atheneum en TTO gymnasium? +-

In de Engelstalige brugklas krijgen alle leerlingen 1 uur Latijn per week. Aan het eind van de brugklas wordt gekozen voor 2 Engelstalig gymnasium of Engelstalig atheneum. In de tweede klas van het Engelstalig gymnasium volg je zowel Grieks als Latijn.

Ontdek je talenten