Aanmeldingsprocedure

bovenkant tekst aanmelding 1

Regeling bij aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het Mendelcollege voor het schooljaar 2022-2023.
Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen ouders en leerlingen in de regio Zuid-Kennemerland op het toelatingsformulier in rangorde van 1 tot en met 7 voorkeurscholen opgeven. Ouders en leerlingen leveren het toelatingsformulier in bij de school van hun eerste voorkeur.

Aanmelding op het Mendelcollege

 1.       Aanmelden voor verschillende schooltypes

Alle leerlingen met een advies mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo of vwo (gymnasium en atheneum) van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor het Mendelcollege. Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

Doorstroomschema 5

Toelichting bij de 1e klassen op het Mendelcollege:

Gymnasium-atheneum (Nederlandstalig en Engelstalig (TTO))
Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst in de gymnasium-atheneum-brugklas. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor Nederlandstalig gymnasium-atheneum of TTO gymnasium-atheneum (waarbij bijna alle lessen in het Engels gegeven worden).
Alle leerlingen maken kennis met Latijn en de klassieke cultuur. Aan het einde van de brugklas kunnen leerlingen doorstromen naar het atheneum (Nederlandstalig of Engelstalig) of naar het gymnasium (Nederlandstalig of Engelstalig). Vanaf de tweede klas biedt het gymnasiumprogramma naast Latijn ook Grieks.

Havo-atheneum (Nederlandstalig en Engelstalig (TTO))
Leerlingen met een havo- én een gemengd havo-atheneum-advies plaatsen wij in een havo-atheneum-brugklas. In deze klas wordt op atheneum-niveau lesgegeven om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op het hoogste niveau. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor Nederlandstalig havo-atheneum of TTO havo-atheneum (waarbij bijna alle lessen in het Engels gegeven worden).
Aan het einde van de brugklas worden leerlingen op basis van hun eindrapport en studiehouding geplaatst in 2 atheneum (Nederlandstalig of Engelstalig) of 2 havo (Nederlandstalig of Engelstalig). We hebben voor de leerlingen die dat willen ook een overstapprogramma naar 2 gymnasium.

Mavo-havo
Leerlingen met een gemengd mavo-havo-advies plaatsen wij in een mavo-havo-brugklas, in deze klas wordt op havo-niveau lesgegeven om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op het hoogste niveau. Aan het einde van de brugklas worden leerlingen op basis van hun eindrapport en studiehouding geplaatst in 2 havo of 2 mavo.

Mavo
Leerlingen met een vmbo-tl-advies (mavo-advies) plaatsen wij in de mavo-brugklas. We geven les op mavo-niveau. Leerlingen met een gemengd vmbo kb/tl-advies zijn niet toelaatbaar op het Mendelcollege.

2.       Basisschooladvies

Het basisschooladvies is leidend bij de aanmelding op het voortgezet onderwijs, aangevuld met gegevens over de attitude van de leerling. Het Mendelcollege volgt het plaatsingsadvies van de basisschool. We nemen contact op met de basisschool voor een toelichting op het advies.

 3.       Periode van aanmelden

Van maandag 7 februari tot en met maandag 7 maart 2022 tot 21.00 uur kunnen ouders via de website van het Mendelcollege het digitale aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

4.       Persoonlijk gesprek

Als u een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school kan via het secretariaat een afspraak worden gemaakt met één van de afdelingsleiders.
Een gesprek is niet noodzakelijk in geval van dyslexie als een dyslexieverklaring aanwezig is.
Op de hieronder genoemde aanmeldmiddagen zitten ook medewerkers voor u klaar om u te woord te staan. 

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN VOEREN WE GESPREKKEN ONLINE OF OP SCHOOL MET HET KIND EN ÉÉN OUDER/VERZORGER (MAXIMAAL 2 PERSONEN).

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft kan de basisschool besluiten om een zogenaamde MDO-procedure (multidisciplinair overleg) op te starten. De uitvoering van een dergelijke procedure vindt plaats in de periode van 2 november 2021 tot 5 februari 2022. Mocht u vragen hebben over deze procedure, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. J. Zandbergen.

5. Inleveren vereiste formulieren

Vriendelijk verzoek om de online aanmelding te doen vóór u de vereiste formulieren komt brengen.

Uiterlijk maandag 7 maart 2022 dienen de volgende documenten bij ons ingeleverd te zijn: 
• Origineel Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs
• Kopie verklaring en onderzoeksrapport(en) van specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie)
• Het uitstroomprofiel (formeel niet verplicht, wordt wel op prijs gesteld)
• Neem een paspoort of ID-kaart van de leerling mee (geen kopie) zodat wij
een identiteitscontrole kunnen uitvoeren.

Op het Mendelcollege bieden wij als service aan de ouders en leerlingen naast de drie centraal afgesproken aanmelddata, meer dagen waarop ouders de benodigde stukken kunnen inleveren. Zie onderstaand overzicht met belangrijke data.

Let op! De vereiste formulieren moeten uiterlijk maandag 7 maart 2022 zijn ingeleverd. Inlevering na 7 maart kan gevolgen hebben voor de plaatsing.
Wij gaan ervan uit dat u van de originelen die u afstaat aan het Mendelcollege vooraf kopieën maakt voor uw eigen administratie.

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN VERZOEKEN WIJ U HET MENDELCOLLEGE TE BEZOEKEN MET MAXIMAAL 2 PERSONEN (KIND EN ÉÉN OUDER/VERZORGER).

 6.       Volgorde van aanmelding

De plaatsing van leerlingen gaat niet op grond van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Alle leerlingen die zich tot en met maandag 7 maart 2022 aanmelden, worden geacht zich gelijktijdig te hebben aangemeld.

Plaatsing op het Mendelcollege

1.      Algemene informatie
Voor algemene informatie over aanmelding en plaatsing verwijzen we naar het Brugboek 2022-2023.

2a.     Broertjes/zusjes-regeling
Het Mendelcollege hanteert voor de leerlingen die volgens de normen toelaatbaar zijn en afkomstig van basisscholen in het wervingsgebied de volgende voorrangsregels:
• broertjes/zusjes van leerlingen die reeds op het Mendelcollege ingeschreven zijn (ongeacht de afdeling).
• kinderen van personeelsleden
Het Mendelcollege maakt vanuit zijn identiteit en traditie een bewuste keuze voor deze broertjes/zusjes-regeling.

2b.    Topsporttalentschool
De voorrangsregels gelden ook voor:
• leerlingen met een topsport- of topsporttalentstatus
• leerlingen die (nog) geen topsport- of topsporttalentstatus hebben, maar wel zijn aangesloten bij een RTC (Regionaal Trainingscentrum) of een gecertificeerd equivalent daarvan geldt dat per individuele leerling bekeken wordt of er sprake is van de voorrangsregel.

3.      Plaatsing
De plaatsing van aangemelde leerlingen wordt bekend gemaakt op woensdag 16 maart 2022 vanaf 15.00 uur via de website van het Mendelcollege.

4.      Hardheidsclausule
In gevallen waarin de beschreven regeling niet voorziet of waarin toepassing ervan tot kennelijke onbillijkheden leidt, dit ter beoordeling aan de toelatingscommissie, bepaalt de toelatingscommissie de handelwijze met betrekking tot toelating.

B E L A N G R I J K E   D A T A

Aanmeldingsperiode: maandag 7 februari t/m maandag 7 maart 2022 21.00 uur, aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van het Mendelcollege.

Persoonlijk inleveren van bij de inschrijving behorende documenten:
Op het Mendelcollege bieden wij, als service aan de ouders en leerlingen naast de drie centraal afgesproken aanmelddata, meer dagen waarop ouders de benodigde stukken kunnen inleveren. Omwille van een zorgvuldig verloop van de aanmeldingsprocedure staan wij ruim twee weken iedere middag voor u klaar voor het inleveren van de benodigde stukken.

Inleveren van de bij de aanmelding behorende documenten (+meebrengen paspoort/ID-kaart) kan op alle werkdagen van maandag 14 februari tot en met vrijdag 18 februari en maandag 28 februari tot en met maandag 7 maart tussen 14.00 en 16.00 uur.
Daarnaast kunt u langskomen op:
woensdag 2 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, donderdag 3 maart tussen 14.00 en 18.00 uur en maandag 7 maart tussen 19.00 en 21.00 uur.

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN VERZOEKEN WIJ U HET MENDELCOLLEGE TE BEZOEKEN MET MAXIMAAL 2 PERSONEN (KIND EN ÉÉN OUDER/VERZORGER).

Bekendmaking toelating (door alle Haarlemse scholen) woensdag 16 maart 2022, na 15.00 uur via de website van de school.

Samenwerking

Het Mendelcollege is medeondertekenaar van de 'Regeling bij aanmelding en plaatsing brugklassers in de regio Haarlem'. Deze regeling is door het Gemeentebestuur van Haarlem en de volgende besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid Kennemerland ondertekend:

Stichting IRIS

Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Onderwijsstichting College Hageveld

Stichting Interconfessioneel V.O. Gregor Mendel

Stichting R.K. Onderwijs Sancta Maria

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Aloysiusstichting

Stichting Kennemer Lyceum

St. Vrije Scholen V.O. Noord-Holland

Stichting Kolom

N.B.: De vastgestelde regeling geldt voor de aanmelding en plaatsing voor het schooljaar 2022-2023.

 

 

Ontdek je talenten