Goed onderwijs volgens het Mendel

Het onderwijs dat we op het Mendelcollege bieden, is gebaseerd op 3 pijlers, die samen garant staan voor goed onderwijs: 

 1. Elke leerling verlaat onze school met een diploma; deze kwalificatieplicht voelen wij en dragen wij uit.
 2. Daarnaast zetten wij sterk in om leerlingen richting te geven en mee te nemen in hoe de maatschappij werkt. De socialisatie is de belangrijke tweede pijler.
 3. En ten slotte is het van wezenlijk belang om je zelf te leren kennen: wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik. Deze persoonsvorming, de leerling in actie, is het derde aandachtsveld. Dat alle drie tezamen is voor ons goed onderwijs!

3 pijlers

Hierover leest u meer in ons Schoolplan.

 Omdat wij de professional centraal stellen, de leerlingen serieus nemen en streven naar educatief partnerschap hebben we, voorafgaand aan dit schoolplan, uitvoerig gesproken met personeel, leerlingen en ouders. Zij onderschrijven deze opdracht, staan achter onze ‘bedoeling’ en delen het vergezicht van weerbare en wendbare burgers.

Onze missie en visie

 

Het Mendelcollege is een school op interconfessionele (RK en PC) grondslag, een school voor kwaliteit, een school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. De school laat mensen met verschillende talenten tot hun recht komen.

Op basis van deze uitgangspunten biedt onze school een aanbod dat zich richt op ‘bildung’, de vorming van de gehele mens. Het Mendelcollege streeft goed onderwijs na, zodat werkelijke kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en de wereld om hen heen, om zich te ontwikkelen van mens tot medemens.

De ambitie van het Mendelcollege is een bijdrage te leveren aan de brede maatschappelijke opdracht in het leven van leerlingen, jongvolwassenen. We begeleiden, ondersteunen en geven richting bij de ontwikkeling van mens naar medemens. Met een diploma op zak zijn onze leerlingen ‘wendbaar en weerbaar’ om te functioneren in de samenleving. Daarom is ‘Wendbaar en weerbaar’ het centrale thema in het Schoolplan 2020-2024 van het Mendelcollege.

De ambitie is kortom: aandacht voor het individu en dat altijd in de context met de ander. Het behalen van een passend diploma is het eerste uitgangspunt. Daarnaast dragen we bij aan burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. En ten slotte is het van belang dat elke leerling zicht heeft op wie hij/zij is en daarnaar kan handelen; ze leren om keuzes te maken en zelf sturing te geven aan hun loopbaan. Leerlingen krijgen veel keuzemogelijkheden, gedragen zich in hoge mate zelfverantwoordelijk voor hun leerproces en hebben zichtbaar plezier in het leren. Zichzelf ontwikkelen kan via de taal (internationaal), de kunst, de sport, de techniek, het debat of op het podium. Kortom, voor eenieder is er ruimte voor het ontwikkelen van je talent.

Docenten spelen daarbij een cruciale rol. Zij ondersteunen als mentor, zijn vakbekwaam en een informatiebron en inspiratiebron voor leerlingen. Zij kennen de onderwijsbehoefte van elke leerling en begeleiden het leren van elke leerling of leerlingengroep met aansprekende leermiddelen op verschillende niveaus en met afwisselende werkvormen.

Digitale hulpmiddelen ondersteunen het leren en het volgen van de voortgang van de leerling door de leerstof optimaal.

Naast de individuele benadering van leerlingen geeft de school het samen leren en het sociaalmaatschappelijk leren (burgerschap) vorm zodat leerlingen algemene vaardigheden en de brede horizon verwerven die ze nodig hebben in hun toekomst.

Het bovenstaande leidt tot uitstekende leerresultaten en tot grote tevredenheid bij leerlingen en ouders. Alle leerlingen en alle medewerkers komen met plezier naar school om samen te werken en te leren. Op het Mendelcollege is iedereen trots op zichzelf én elkaar.

Kernwaarden waar het om draait zijn onder andere: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, samen, reflecteren.

Missie en visie van het Mendelcollege samengevat in één infographic

infographic schoolplan 

Didactische en pedagogische keuzes

De ambitie om te begeleiden naar een passend diploma, bij te dragen aan maatschappelijke participatie en richting te geven aan zelfontplooiing is op het Mendelcollege uitgewerkt in de volgende didactische en pedagogische keuzes: 

 • Iedereen moet gezien worden.
 • We werken sterk vanuit de secties waarbij afwisseling van werkvormen gegarandeerd is en de leerlingen verschillende manieren van leren en studeren leren beheersen; samen leren als groep en leren samenwerken zijn daar nadrukkelijk onderdeel van.
 • Er is in toenemende mate lesmateriaal op verschillende niveaus beschikbaar, het gedifferentieerde leerstofaanbod sluit aan bij de leerbehoeften van de leerling;
 • ICT als hulp en ondersteuning is niet meer weg te denken uit ons onderwijs na de coronacrisis (onderwijs online en op afstand).
 • We zijn in principe mentor, omdat we ons verdiepen in het leven van de leerling.
 • Elke leerling heeft een mentor, die meekijkt naar de planning en de resultaten en de algehele betrokkenheid van de leerling bij de school; de mentor helpt de leerling om zelfverantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar leerproces.
 • Het mentoraat krijgt vorm in drie afdelingen (vwo-havo-mavo). De afdelingen en de secties vormen het uitgangspunt voor ons matrixmodel.
 • Onderwijs is meer dan alleen lessen in een lokaal: leren buiten de school is cruciaal en daarom organiseren we veel excursies en projecten.
 • Reflecteren op deze ervaringen is van belang om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past. De mentor, vakdocenten en ouders spelen hier een rol in.
 • Leerlingen hebben altijd en overal toegang tot de digitale leeromgeving; zeker cijfers en studiewijzers. Waar mogelijk worden leerdoelen (hoe klein ook) gedeeld en inzichtelijk gemaakt voor de leerlingen.
 • Er is veel contact en overleg met ouders zodat we gezamenlijk de ontwikkeling van de leerling volgen en ondersteunen; In de hoofdstukken hierna werken we verschillende aspecten van deze keuzes uit. De hieruit resulterende ontwikkelagenda van het Mendelcollege is weergegeven in de bijlage van dit ontwikkelplan.

Ontdek je talenten