Wie is wie

Foto wie is wie 2014

Toezichthoudend bestuur
Het bevoegd gezag van het Mendelcollege is een stichting, genaamd Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel. Het stichtingsbestuur heeft alleen het Mendelcollege onder zijn hoede en is betrokken bij de voorbereiding, vaststelling en  evaluatie van beleid.
Voorzitter: mw. B.A. van Everdingen
Secretaris: dhr. G.A. Jägers
Penningmeester: dhr. J.A.M. Koster
Leden: dhr. R.J. Heddema, dhr. C.M.B. Berendsen, mw. L. Kramer, mw. A. Mulder

Directie
De directie van het Mendelcollege is verantwoordelijk voor het te voeren beleid van de school. Zij heeft hiervoor, via de rector, een ruim mandaat van het Stichtingsbestuur. De directie bestaat uit:
Rector: dhr. J.W. Gooijers
Conrector mavo en havo en plv. rector: dhr. H.L.N. Bloem
Conrector vwo: mw. M. van Tol

Afdelingen en afdelingsleiders
1 mavo, 1 mavo-havo en 2 mavo:                    mw. F.A. Lemmink-van Offeren,
3 en 4 mavo:                                                        dhr. G.M. Been
1 TTO havo-atheneum, 1 havo-atheneum,   
2 TTO havo, 2 en 3 havo:                                  mw. G.A.M. Huizenga
1 t/m 3 TTO, 1 gymnasium/atheneum:            mw. A.F. Doek
2, 3 en 4 gymnasium en atheneum:               dhr. M.A. van der Voorn
4 en 5 havo:                                                          dhr. W.J.J. Janssen
5 en 6 gymnasium en atheneum:                   dhr. J.L.J. van Oijen

Docenten en mentoren
De e-mailadressen van docenten en mentoren kunt u vinden op intranet.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken met de daartoe door het bestuur gemandateerde directie. Voor een aantal belangrijke beslissingen over de school heeft de directie advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de medewerkers
Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: dhr. A.D.P.A. Hagoort
Secretaris: mw. S. de Boer
Leden: dhr. W.M.A. Habets, dhr. M.O. Blom, mw. F.J. Vena

Namens de ouders
dhr. J.C.M.C. de Haan, dhr. H. Kelder

Namens de leerlingen
Isa de Rooij, Raúl Morell y Carstensen

Vertrouwenspersonen
Mw. J.H. Ingelse en dhr. T.J. Coltof. Zij zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken (zie intranet voor de e-mailadressen).
Vertrouwenspersonen houden zich voornamelijk bezig met problemen of conflicten, die ontstaan tussen mensen binnen school; tussen leerlingen onderling, of tussen leerlingen en volwassenen die werkzaam zijn op school.
2016 55

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 – 5245747

Anti-pestcoördinator
Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld. Lees meer.
2016 01

Zorgcommissie
De zorgcommissie staat onder leiding van dhr. J.W. Zandbergen. De zorgcommissie bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach.

Decanen
Voor gymnasium/atheneum: mw. E.M. Pleiter-van Leeuwen
Voor havo: mw. M.Th. Kuiper
Voor mavo: mw. M.Th. Kuiper

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

 

 

Ontdek je talenten