HAVO

havo

Onderstaande informatie geldt voor alle leerlingen met een havo en havo-vwo-advies die kiezen voor Nederlandstalig of Engelstalig havo-atheneum op het Mendelcollege. 

De havo is een vijfjarige opleiding waarna doorgestroomd kan worden tot het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) of 5 atheneum. In onze afdeling werken we aan goed onderwijs en aan een gezellige en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat de leerlingen ‘eruit halen wat er in zit’.

Profiel havo-leerling

De havo-leerling heeft behoefte aan een duidelijke structuur, een goede sfeer op school en hulp wanneer het nodig is. Op het Mendelcollege stellen we duidelijke regels en hebben we oog voor iedere individuele leerling. We verwachten goede resultaten en stellen daarom de nodige eisen aan onze leerlingen. We richten onze lessen zo in dat de leerlingen worden geholpen aan de eisen te voldoen en het nut inzien van de lesstof die zij aangeboden krijgen. Ieder jaar doen de leerlingen per klas of jaarlaag een gezamelijke introductie-activiteit en wordt het jaar met elkaar en de mentor afgesloten.

Onderbouw havo

Leerlingen met een havo-advies of havo-vwo-advies worden geplaatst in een havo-atheneum-brugklas. Aan het einde van het eerste jaar kunnen leerlingen doorstromen naar 2 havo of naar 2 atheneum. In deze mengklassen geven we les op atheneum-niveau. We dagen de leerling uit. Vervolgens toetsen we op twee niveaus: het atheneum- en havo-niveau. Leerlingen krijgen binnen de toetsen opdrachten en vragen op beide niveaus. Met één cijfer per toets. Uiteindelijk zullen leerlingen op positieve wijze doorgaan naar de 2e klas: leerlingen met een 6 à 7 gaan door op het onderliggende niveau (havo); leerlingen met een 7,5 à 8 gemiddeld gaan naar het bovenliggende niveau (atheneum).
Uiteraard observeren wij de leerlingen zorgvuldig en letten we ook op studiehouding, inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, huiswerk, leergierigheid e.d.

Ook is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. In de brugklas stellen de leerlingen een pestprotocol met elkaar op waarin duidelijke afspraken staan hoe zij met elkaar omgaan. Verder leren we de leerlingen hoe je op de juiste manier omgaat met sociale media en internet. In 2 havo komen er twee nieuwe vakken bij: Duits en natuurkunde. In klas 3 komt scheikunde erbij.
Op de eerste projectdag wordt interactieve voorlichting gegeven over alle vormen van pesten.

In klas 3 gaan de leerlingen nadenken over hun vakkenpakket voor de bovenbouw. In mentorlessen, voorlichtingsactiviteiten en gesprekken met hun mentor/decaan en ouders doorlopen de havisten het keuzetraject. De voorlopige keuze doen de leerlingen in februari, in april volgt de definitieve profielkeuze na advies van de vakdocenten.

Bovenbouw havo

In 4 havo komen leerlingen samen uit verschillende leerjaren: 3 havo, 3 en 4 vwo, 4 mavo en leerlingen die in 4 havo zijn gedoubleerd. Aan het begin van het jaar hebben we een dag vol met sport- en teamactiviteiten om met elkaar kennis te maken en samen te werken. Alle mentoren zijn die dag aanwezig.

Leerlingen kiezen ter voorbereiding op hun start in 4 havo één van de vier profielen:
-    Natuur en Techniek
-    Natuur en Gezondheid
-    Economie en Maatschappij
-    Cultuur en Maatschappij
In het vrije deel bieden we een breed keuzeprogramma aan. Voor de meeste vakken worden in 4 havo al cijfers gehaald voor de eindlijst.

In 5 havo staan alle cijfers in het teken van de eindlijst. Het examenjaar 5 havo kent drie tentamenweken en het jaar wordt afgesloten met het Centraal Examen.

Extra activiteiten havo

Aan het begin van de eerste klas gaan we op brugklaskamp. Zo leren de leerlingen elkaar en hun mentor sneller kennen. De mentor organiseert in de eerste drie klassen verschillende activiteiten. We vieren samen Sinterklaas en Kerst en vaak gaat de klas met de mentor aan het eind van het jaar op stap.

Drie keer per jaar wordt er in alle leerjaren (behalve het examenjaar) een projectdag voor de leerlingen georganiseerd. Verschillende culturele activiteiten komen aan bod. De projectdagen vinden zowel op als buiten school plaats.

In de derde klas starten we al vroeg in het jaar met een actief buitensportkamp van 3 dagen. Dit kamp heeft als doel de groepsband te versterken in een andere omgeving. Daarnaast organiseren we de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk.

Naast de kennismakingsdag in 4 havo, organiseren we aan het eind van het jaar de strandsportdag. In 5 havo gaan we de week voor de herfstvakantie op stedenreis. De leerlingen gaan naar Londen of Berlijn. Bovendien gaan de leerlingen met het vak Kunst vier dagen op Tekenweek.

Van 4 Mavo naar 4 Havo

Overstap van 4 mavo naar 4 havo?
Heb je ambitie om na het behalen van je mavodiploma de havo te gaan doen? Hoe gaat dit in z’n werk? Op maandag 25 november jl. was er een informatieavond voor leerlingen en ouders die deze overstap overwegen.
Wilt je nog kennismaken met de school? Je bent van harte welkom op de open dagen.
Open Dag: vrijdag 31 januari 2020 en zaterdag 1 februari 2020.

Tijdpad voor leerlingen van buiten het Mendelcollege:
• Aanmelding kenbaar maken voor dinsdag 31 maart 2020. Door middel van aanmeldingsformulier en pakketkeuzeformulier.
• Er volgt een uitnodiging voor kennismakingsgesprek in maand april.
+ kopie recente SE lijst meenemen en ook
+ advies van vakdocenten over overstap (capaciteiten en werkhouding)
• In de week voor de meivakantie uitspraak over toelaatbaarheid
Heeft u nog vragen of wilt u nog informatie over deze overstap, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider 4 en 5 havo, Dhr. De Roode; ggaderoode@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten