Ziekte en verzuim

Kan uw kind een les(dag) niet volgen? Geef de absentie dan door aan de absentenadministratie. Hier kunnen leerlingen ook terecht als zij zich tijdens de lesdag ziek willen melden. Leerlingen die te laat komen, gaan direct naar de les.

U kunt uw kind ziekmelden:

• Geef de absentie via e-mail aan ons door via abs@mendelcollege.nl. Vermeldt de naam en klas van uw kind en de reden van absentie.
• Als ouder kunt u gebruik maken van de magister-app om uw kind ziek te melden. Dit zal uitsluitend werken in het ouderaccount van Magister. 
• Neem telefonisch contact op met de absentenadministratie tussen 8.00 en 9.15 uur op elke dag waarop uw kind niet naar school komt via 023-5258421 (kies 1).

Ziekmelden tijdens de schooldag
Leerlingen die zich tijdens de lesdag ziek willen melden, doen dit bij de absentenadministratie. Een medewerker neemt dan contact op met de ouders. Na toestemming van de ouders laat de absentenadministratie de leerling onder verantwoordelijkheid van de ouders naar huis gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, beslist de afdelingsleider.

Over de regeling Leerplicht, verzuim en verlof leest u meer op de website van Het Leerplein, het Regionaal Bureau voor Leerplicht en RMC in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond (voorheen Bureau Leerplicht).

Te laat komen
Een leerling die te laat komt, gaat direct naar de les. De docent registreert dit in Magister. De volgende dag meldt de leerling zich vóór 8.00 uur bij de conciërge.

Leerplicht, verzuim en verlof

De informatie in deze tekst is afkomstig van het bureau Leerplicht van de gemeenten Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Leerplicht
Iedere leerling in het voortgezet onderwijs is verplicht om naar school te gaan (Leerplichtwet 1969). Van 18 tot 23 jaar wordt de jongere ‘gevolgd’ door leerplicht, omdat hij/zij in het bezit moet zijn van een zogenaamde startkwalificatie (minimaal een diploma MBO-niveau-2 of hoger of een diploma havo of vwo). Verlaat de leerling de school zonder een startkwalificatie, dan kan de leerling worden opgeroepen door de leerplichtambtenaar of scholingsadviseur voor begeleiding naar een opleiding of combinatie van werk en opleiding waarmee alsnog een startkwalificatie behaald kan worden.

Absentie
Wanneer een leerling door ziekte afwezig is, moeten de ouders dit volgens de daarvoor geldende schoolregeling melden. Voor ander verzuim moet altijd vooraf (formeel 8 weken) toestemming worden gevraagd via de absentenadministratie d.m.v. een bijzonder verlofformulier.   Bij dit formulier graag een kopie van het bewijs (bijv. kopie uitnodiging) toevoegen. Het ingevulde formulier dient afgegeven te worden bij de absentenadministratie door de leerling of het mag gemaild worden naar abs@mendelcollege.nl. Niet gemeld verzuim wordt beschouwd als spijbelen. De school treft dan maatregelen. Eén van die maatregelen is melding aan de leerplichtambtenaar. Met leerplicht zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Bij zes lesuren afwezigheid in vier opeenvolgende lesweken (ongeoorloofd verzuim) wordt de leerling opgeroepen voor een preventief gesprek.
 • Bij zes keer te laat in vier opeenvolgende lesweken wordt de leerling opgeroepen voor een preventief gesprek (te laat komen is voor Leerplicht ook ongeoorloofd verzuim).
 • Een leerling die bij ongeoorloofd verzuim de schoolstraf niet nakomt kan ook opgeroepen worden voor een preventief gesprek.
 • Een leerling bij wie de school constateert dat een preventief gesprek nodig is, kan opgeroepen worden.

Wanneer een leerling zestien lesuren in vier opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is, is de school wettelijk verplicht dit te melden aan Bureau Leerplicht. Ook als een leerling te vaak te laat in de les komt, maakt de school daar melding van. Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de rector of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en moet door de school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.
Vanaf 12 jaar is een leerling wettelijk medeverantwoordelijk voor zijn/haar schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan proces verbaal opmaken tegen een leerling en/of de ouder(s) als een leerling ondanks alle waarschuwingen blijft verzuimen. De kantonrechter doet uitspraak over de eventueel op te leggen boete en/of straf.

Schoolarts
Bij langdurig ziekteverzuim wordt de schoolarts ingeschakeld.
De schoolarts ondersteunt onze school in haar rol als medisch adviseur. Bij zorgelijk verzuim wordt de leerling met zijn ouders door de schoolarts uitgenodigd. De arts analyseert de gezondheidsklachten en bijkomende problemen, overlegt met huisarts, medisch specialist of hulpverlener en rapporteert de voor de school relevante informatie.

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie in één schooljaar twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de ‘specifieke aard van het beroep’ van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de rector van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De rector kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever (dit geldt bijvoorbeeld voor aanvragen van ouders die werkzaam zijn bij luchtvaartmaatschappijen).
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de rector van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden
In de Leerplichtwet 1969 (art. 11 onder g) wordt gesproken over verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’. Hieronder vallen omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/of ouders liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: tot tien schooldagen. Verlofaanvragen voor meer dan tien schooldagen worden doorgestuurd naar leerplicht;
 • viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
 • bij medische of sociale indicatie.

Graden van bloed- en aanverwantschap:

 • 1e graad > ouder, kind;
 • 2e graad > zus/broer, grootouder, kleinkind;
 • 3e graad > oom/tante, neef/nicht (kind van broer/ zus), overgrootouder, achterkleinkind;
 • 4e graad > oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer/zus van een van de ouders), achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus), betovergrootouder.

Verlof wordt niet verleend bij:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet tenminste acht weken van tevoren bij de rector worden ingeleverd.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind ‘plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging’ kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen dienen ruim van tevoren ingediend te worden volgens onderstaande procedure (via formulier Bijzonder verlof).
 • Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de rector niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.

Procedure
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de absentenadministratie een formulier Bijzonder Verlof gehaald worden. Dit formulier moet door de ouder(s) geheel en naar waarheid ingevuld worden en vervolgens worden ingeleverd bij de absentenadministratie, compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en de ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de rector van de school. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • naam en adres van de belanghebbende
 • datum
 • omschrijving van het genomen besluit
 • argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn met het besluit
 • handtekening van de belanghebbende.

De rector van de school neemt vervolgens binnen veertien dagen opnieuw een besluit en deelt dit besluit schriftelijk aan de belanghebbende mee. Tegen dit besluit kan geen bezwaar meer gemaakt worden.

Geen toestemming, toch weg?
Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar kinderen en de kinderen toch van school houdt, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.

Vragen?
Heeft u toch nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de afdelingsleider van de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen contact opnemen met:
Bureau Leerplicht
postbus 511, 2003 PB Haarlem
023-5113495 / 023-5113496

Ontdek je talenten