Extra begeleiding voor leerlingen

Format leerlingbegeleiding3

De leerlingbegeleiding op het Mendelcollege heeft als doel alle leerlingen in hun ontwikkelings- en leerprocessen te ondersteunen. Het onderwijs aan de huidige leerling speelt in op de veranderende eisen van het individu.

Wil de leerling goed kunnen functioneren in een vervolgstudie of maatschappelijke carrière, dan vraagt dit van de leerlingen een instelling die zelfstandigheid, werken in groepsverband en verantwoordelijkheidsgevoel combineert. Docenten stimuleren leerlingen deze instelling te ontwikkelen. De vernieuwingen in het onderwijs dragen hiertoe bij.

Vakinhoudelijk en sociaal-emotioneel

Aandacht voor de sociale vaardigheden van de leerling is noodzakelijk. Leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkelingsproces door gerichte leerling zorg. Vakinhoudelijke begeleiding en sociaal-emotionele begeleiding zijn niet strak te scheiden. Docenten en mentoren houden zich nadrukkelijk met de totale begeleiding bezig.

Hoogbegaafdheid

Zo’n 2 tot 3% van de kinderen is hoogbegaafd. Dat betekent dat in elke reguliere vwo-klas zo’n vijf leerlingen hoogbegaafd zouden kunnen zijn. In het algemeen vallen deze kinderen niet op en doorlopen zij hun schooltijd zonder noemenswaardige problemen. Maar er zijn ook kinderen bij wie dat niet zonder slag of stoot gaat. Het onderwijssysteem vraagt soms om vaardigheden die niet bij ieder kind vanzelfsprekend ontwikkelt zijn. Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is er een functionaris hoogbegaafdheid (Rens Hoogewerf). In overleg zullen wij kijken welke hulp het best geboden kan worden.

Om een aantal zaken voor te zijn brengen wij de groep hoogbegaafde leerlingen af en toe bij elkaar om situaties te bespreken en te ervaren dat je er niet alleen voor staat. Leren van elkaar is een belangrijke thema in ons beleid. Het (tweetalig) gymnasium biedt een ruime cognitieve uitdaging voor leerlingen die meer willen op dat gebied. Maar ook de HB-leerling op de havo kan rekenen op voldoende aandacht en contact.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Rens Hoogewerf (lwhoogewerf@mendelcollege.nl).

Huiswerkbegeleiding en examentraining

Uiteraard geven we ook huiswerkbegeleiding en examentraining op school. Hierbij werken we samen met Lyceo.

Huiswerkbegeleiding en examentraining

Format huiswerkbegeleiding2

Vind je het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan en zoek je een rustige plek waar je geconcentreerd je huiswerk kan maken? Of wil je je optimaal voorbereiden op de schoolexamens? Lyceo kan je hierbij helpen, gewoon bij ons op school.

De begeleiders van Lyceo geven je persoonlijke begeleiding bij het verbeteren van je studievaardigheden.

Bijles
Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt een-op-een bijles aan op school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt. Een ervaren persoonlijke begeleider van Lyceo gaat met jou aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in jouw tempo! Voordat je het weet, ben je weer helemaal bij met de rest van de klas en haal je hogere cijfers voor het vak waarvoor je bijles volgt.

Wil je meer weten over huiswerkbegeleiding en bijles? Neem dan contact op met vestigingscoördinator Charlotte Rijksen via 06-13057520 of charlotte.rijksen@lyceo.nl
Op de website lees je ook over het Lyceo Extra-programma voor leerlingen voor wie huiswerkbegeleiding (financieel) niet binnen handbereik ligt.

Lyceo

Examentrainingen

Om ervoor te zorgen dat jij je optimaal kunt voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. De examentraining van Lyceo vindt plaats bij ons op schoolen wordt aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Deelnemers aan de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd.

Voor meer informatie over examentraining kun je contact opnemen met Lyceo via 071-79 000 40. Of kijk op Lyceo.nl. Wij raden je aan om niet te lang te wachten met inschrijven voor examentraining, zodat je verzekerd bent van een plek.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding en dyslexie

Alle leerlingen krijgen studiebegeleiding van de mentor. Leerlingen met specifieke studieproblemen kunnen rekenen op ondersteuning van een spelling- en taalhulp of remedial teacher. Leerlingen met dyslexie hebben recht op bepaalde faciliteiten.


Dyslectische leerlingen nemen aan het begin van de brugklas deel aan een opstapcursus dyslexie. De cursus wordt voorafgegaan door een informatieavond voor ouders, waarin wordt uitgelegd hoe je het best om kunt gaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs.
Tijdens de opstapcursus krijgen leerlingen extra tips en oefeningen aangeboden in het leren van de woordjes Engels en Frans. Ook leren ze mind-maps maken, een manier om lastige teksten te begrijpen en te leren. Verder krijgen ze handvatten hoe om te gaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring van een orthopedagoog hebben recht op bepaalde faciliteiten:

  • Leerlingen krijgen extra tijd voor proefwerken en overhoringen.
  • Het aantal spelfouten dat meetelt bij het werk is aan een maximum gebonden.
  • Als bij een overhoring de spelling grotendeels het cijfer bepaalt, kan de leerling de het cijfer compenseren met een extra mondelinge overhoring.
  • Leerlingen kunnen gebruikmaken van gesproken boeken en eigen laptop. Voor het beluisteren van gesproken boeken is soms speciale apparatuur of software nodig. Ouders zorgen zelf voor deze faciliteiten. Op de website van Dedicon leest u hier meer over.
  • Leerlingen hebben echt op examentijdverlenging.

De faciliteiten van de overheid voor dyslectische leerlingen zijn vastgesteld in het Examenreglement. Dit is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder Eindexamenbesluit VO artikel 55

Trajectvoorziening

De trajectvoorziening van het Mendelcollege is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben vanwege een onderwijsbelemmering, zodat zij zich kunnen handhaven op hun huidige opleidingsniveau.

De ondersteuning heeft geen vakinhoudelijk karakter maar richt zich onder meer op het versterken van de ‘schoolvaardigheden’. De deelnemers van de trajectvoorziening blijven de reguliere lessen volgen en kunnen voorafgaand, tijdens en na schooltijd gebruikmaken van de trajectvoorziening.

Maatwerk

De leerling, mentor en ouders/verzorgers spreken af wanneer, met welke frequentie en met welk doel de leerling de trajectvoorziening bezoekt. Tijdens de geboden ondersteuning worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling en resultaten. De ondersteuning is doelgericht en de duur van de ondersteuning wordt hierop afgestemd.

De leerlingen worden voor de trajectvoorziening geselecteerd door de zorgcoördinator en afdelingsleider op voordracht van de mentor.

Passend onderwijs

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben, moeten deze binnen het reguliere onderwijs kunnen krijgen. Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. We kijken dan in overleg met ouders en leerling of we deze kunnen bieden.

Is dat niet het geval, dan zoeken we naar een andere school, die deze ondersteuning wel kan bieden. Dit heet zorgplicht.

De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, kan op de volgende manieren geboden worden:

  • Zoals elke vo-school in Zuid-Kennemerland heeft het Mendelcollege een trajectvoorziening
  • Als de leerling geen passende ondersteuning kan krijgen in de trajectvoorziening, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, behoefte heeft aan extra materialen of een specifieke deskundigheid, kan het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement Dit is ondersteuning op maat.

Speciaal onderwijs

Als het speciaal onderwijs de beste plaats is voor de leerling, vragen we een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Er wordt altijd gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Dat gebeurt in overleg tussen school, ouders en leerling. Op grond daarvan wordt passende ondersteuning toegewezen.

Meer weten?

www.passendonderwijs.nl
www.balansdigitaal.nl

In het kader van Passend onderwijs stelt iedere school het ondersteuningsprofiel vast.

 

Sociaal-emotionele begeleiding

Leerlingen kunnen op school sociaal-emotionele begeleiding krijgen van councelors, faalangstreductietrainers, sociale vaardigheidstrainers en een maatschappelijk werker. Zij kunnen worden ingezet nadat hiertoe in het interne zorgoverleg is besloten.

Buiten het interne zorgoverleg om kunnen leerlingen een beroep doen op de vertrouwenspersonen op school. Zij richten zich hoofdzakelijk op de relaties binnen de school en eventuele verstoringen die hierin zijn ontstaan.

Meer informatie over leerlingbegeleiding vindt u op ons intranet.

CJG-coaches

Het Mendelcollege werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Desgewenst schakelt de zorgcoördinator de contactpersoon van het CJG in om een brug te slaan tussen de school, leerling en ouders, en hulpverlening.

CJG-coaches zijn medewerkers van verschillende jeugdzorginstanties. Ze bieden ouders en jongeren steun, snel en integraal, maar ook zo licht als mogelijk. De coaches verlenen de (licht ambulante) hulp zelf of schakelen (specialistische) zorg in.

Ouders en leerling kunnen ook buiten de school om een beroep doen op het CJG.

De contactgegevens vindt u op de website van CJG Kennemerland.

Anti-pestcoördinator

Anti-pestcoördinator

Op het Mendel hebben we een anti-pestcoördinator. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders die met pesten te maken krijgen.

In pestsituaties kunnen leerlingen en ouders in eerste instantie de mentor benaderen. Deze wordt, indien nodig, ondersteund door de afdelingsleider en anti-pestcoördinator. In overleg met de leerling stellen zij een plan van aanpak op.

De anti-pestcoördinator organiseert en begeleidt onder andere de no-blame aanpak, herstelrechtgesprekken en mediations. In ons antipestbeleid leest u hier meer over.

Bij ernstige zorgen kunt u direct contact opnemen met anti-pestcoördinator mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld.

 

 

 

Ontdek je talenten