Decanen

decanen

De decanen informeren en begeleiden leerlingen gedurende hun schoolloopbaan bij het kiezen van profielen en vakken in nauwe samenwerking met mentoren en docenten. De decanen adviseren leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een profiel, een vorm van vervolgonderwijs of een beroepsrichting.
 
Wie zijn de decanen?
Mw. M. Pleiter-van Leeuwen
Mw. M. Kuiper
Je kunt in principe de gehele week bij de decanen terecht. Zij zijn te bereiken in kamer 155. Het is handig om van te voren een afspraak te maken als je een decaan wilt spreken. Bij de deur van de kamer hangen roosters. Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken.

Informatie
De decanen beschikken over veel informatie. Belangrijke informatie is te vinden op de posters op de prikborden. Veel informatie wordt klassikaal verspreid en via de mailbox van leerlingen. Informatie over vrijwel alle vervolgopleidingen kun je vinden via Dedecaan.net. Informatie over aanmelding en studiefinanciering op www.studielink.nl en www.duo.nl.

LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB genoemd) is een vak, maar het staat niet op het rooster. Het vak bestaat uit een aantal informatieve lessen van de decanen, een aantal door de school georganiseerde activiteiten en een aantal door de leerling zelf uitgevoerde activiteiten. Leerlingen leggenin Dedecaan.net een dossier aan waarin zij laten zien hoe zij zich op studies en beroepen hebben georiënteerd. De leerlingen moeten laten zien dat ze met OSB veertig uur bezig zijn geweest. Het vak LOB volgen leerlingen vanaf klas 2 mavo tot en met 6 vwo.
Informatieve lessen van de mentoren en decanen worden gegeven gedurende het hele schooljaar.

De school organiseert ook activiteiten. In november 2018 zijn dat de studie- en beroepenvoorlichtingsavonden voor 4 havo en 5 vwo (verplicht) in het gebouw van de Hogeschool InHolland. Er is het project Choice voor klas 2 mavo, de mbo-markt in januari voor 3 en 4 mavo, het Nova oriëntatietraject in oktober en november voor 4 mavo, de studiedagen voor 3 en 4 havo. En er wordt voorlichting gegeven door studenten van diverse vervolgstudies hier op school.
Door leerlingen zelf uitgevoerde activiteiten zijn bijvoorbeeld een bezoek aan een open dag, een meeloopdag, een proefstudeerdag, een 'snuffelstage', studiematchingactiviteiten of een gesprek met de decaan. Proefstuderen kan bij een aantal opleidingsinstituten ook online worden gedaan.

LOB is een zogenaamd handelingsvak, waarvoor je geen cijfer krijgt, maar wel afgerond moet zijn met een dossier in Dedecaan.net.

Studiekosten

Voor leerlingen die achttien jaar worden, gaat er in financieel opzicht veel veranderen. Het recht op kinderbijslag vervalt vanaf het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag. Zodra je aan een vervolgopleiding begint val je in het 'leenstelsel'. Het leenstelsel geldt voor studies in hbo en wo. Alle informatie over het leenstelsel is te vinden op de site van DUO.

Iedereen heeft recht op een OV-jaarkaart. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 zullen de decanen aan ouders en leerlingen meer informatie geven.
Studiefinciering voor leerlingen in het mbo gaat op basis van een tegemoetkoming. Per 1 januari  2017 kunnen ook mbo'ers jonger dan 18 jaar de OV-jaarkaart krijgen, lees hier meer.

Vervolgstudies - hbo en wo

Data aanmelden hbo en wo
Vanaf 1 oktober 2018 kunnen leerlinge zich aanmelden voor een vervolgstudie. Tot 1 mei 2019 heeft de leerling recht op inschrijving bij hogescholen en universtieiten, daarna mogen de instellingen kandidaten weigeren. Het is dus belangrijk om uiterlijk 1 mei 2019 in te schrijven.

Een uitzondering geldt voor studies met een decentrale selectie. Die bestaan in het het hbo en het wo. Traditiegetrouw horen daarbij studies als geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde, maar de laatste jaren is bijvoorbeeld psychologie ook een studie met decentrale selectie, in het hbo een studie als journalistiek en fysiotherapie. Voor deze studies moet men zich veel eerder inschrijven: vóór 15 januari 2019

Enkele opleidingen in het hbo mogen een selectie doen. Het betreft de kunstopleidingen, opleidingen voor de alo’s en de hotelscholen. Gedetailleerde informatie is te vinden op www.duo-nl.

Inschrijven hbo en wo
Het inschrijven voor een studie aan een instelling voor hbo of een universiteit, doet een leerling door zich aan te melden via Studielink. Hiervoor is een DigiD met SMS vereist. De aanmelding gaat elektronisch, via de site www.studielink.nl. Iedere leerling in 5 havo en 6 vwo krijgt een folder waarin staat hoe dat gaat.

Studiematching hbo en wo
Leerlingen die naar het wo of hbo willen, krijgen te maken met studiematching of studiekeuzecheck. De opleidingen en de studies willen graag weten of de leerling geschikt is voor de studie. Daarom moet de leerling, na je inschrijving vóór 1 mei van je examenjaar, een online-vragenlijst invullen. Dat is verplicht. Daarnaast kunnen de opleidingen van je verlangen dat de leerling meedoet aan verplichte toetsen, meeloopdagen, colleges of het afnemen van interviews. Daarna geven ze een (vrijblijvend) studieadvies. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 geven decanen hierover uitvoerige informatie.

Vervolgstudies: mbo
Om leerlingen al in de tweede klas een idee te geven van vervolgopleidingen in het mbo, organiseren het Nova College en het Mendelcollege de manifestatie 'Choice'. Leerlingen van 2 mavo moeten een sector kiezen. Om die reden gaan ze een middag naar het Kennemer Sportcenter Haarlem en krijgen daar informatie en uitleg over de vele mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs.

De klassen 3 mavo (verplicht) en voor 4 mavo (facultatief) krijgen in december 2018/januari 2019 te maken met de mbo-beroepenmarkt. De leerlingen kunnen naar keuze een workshop volgen over drie vervolgopleidingen. Deze workshops vinden plaats in het gebouw van het Nova College aan de Zijlweg.
In klas 4 mavo kunnen leerlingen een oriëntatietraject doen bij het Nova College. Dit houdt in dat ze gedurende drie donderdagmiddagen, van oktober tot november, de kans krijgen zich te oriënteren op een vervolgopleiding.

Open dagen/ inschrijven mbo
Voor alle leerlingen van 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo zijn er de open dagen voor het mbo. Open dagen zijn meestal buiten schooltijd, zodat ze goed te bezoeken zijn. Mocht het toch onder schooltijd vallen dan kan een leerling uit een examenklas daar vrij voor vragen. Hij/zij doet dat door een speciaal verlofformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de decanen. Daarover krijgen leerlingen informatie in een voorlichtingsbrochure. Het Nova houdt open huis in de maanden november tot en met april. Het is belangrijk goed te onderzoeken wanneer de inschrijving van een mbo-opleiding sluit. Dit verschilt per opleiding. Aangeraden wordt om in ieder geval vóór 1 mei van het examenjaar in te schrijven. Houd er rekening mee dat een aantal mbo opleidingen de 1 maart datum hanteren.

Open dagen hbo en wo
Vooral in het najaar en in het voorjaar doen scholen voor mbo, hbo en universiteiten hun uiterste best om reclame te maken en kandidaat-studenten te interesseren voor hun opleidingen.
Meeloopdagen, informatiedagen en open dagen worden overal georganiseerd. De meeste open dagen zijn op zaterdag of in het weekeinde. Een aantal vindt echter ook plaats in schooltijd. Leerlingen zullen dus soms in schooltijd naar zo’n open dag gaan. De school kan daarvoor beperkt verlof geven.

Voorbeelden van interessante websites over vervolgopleidingen, studiekeuze enzovoort, zijn de volgende:

Dedecaan.net
http://www.studiekeuze123.nl
http://www.studielink.nl
http://www.duo.nl
http://www.mbowijzer.nl

Mendelcollege

Mendelcollege

Beroepsoriëntatie

Beroepsoriëntatie

Ontdek je talenten