Financiën

financien

Op deze pagina leest u meer over de ouderbijdrage, schoolkosten en verzekeringen. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie.

Ouderbijdrage en schoolnota
Diverse activiteiten, zoals projectdagen, worden in rekening gebracht bij ouders via de schoolnota.

Daarnaast vragen wij de ouders een bijdrage voor niet of in onvoldoende mate gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten ten behoeve van het onderwijs, zoals extra voorzieningen voor lesinval en voor een veilig leer- en leefklimaat, bezetting en inventaris van de mediatheek en studieruimte. Het schoolbestuur stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast in overleg met en na instemming van de MR. De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 113 per leerling.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan de activiteiten. 

Kosten reizen
Reizen worden per reis in rekening gebracht. De factuur wordt u toegestuurd via ons schoolkostensysteem WIS-collect.

U ontvangt een e-mail met een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee u snel en makkelijk de nota kunt voldoen. U hoeft niet in te loggen met een wachtwoord. Via onderstaand filmpje krijgt u een goede indruk. 

Vragen over de nota kunt u mailen aan factuur@mendelcollege.nl.

Kosten tweetalig onderwijs (TTO)
De extra bijdrage voor TTO in schooljaar 2021-2022 is € 410. De bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht en de hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De extra bijdrage voor TTO wordt onder andere gebruikt voor extra lessen Engels, om excursies en examengelden te bekostigen, maar ook voor aanvullende lesmaterialen. Met het bedrag betalen we ook een deel van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas. Geen enkele leerling wordt om financiële redenen uitgesloten van TTO.

Tegemoetkoming studiekosten
De school is voor alle leerlingen toegankelijk, ongeacht het inkomen van de ouders. Via de Wet onderwijsbijdrage en schoolkosten kunnen ouders van kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. De voorwaarden, hoogte van de bijdrage en welke leerlingen in aanmerking komen leest u op www.duo.nl.

Voor de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u contact opnemen met de afdeling sociale zaken in uw woongemeente. De gemeente Haarlem heeft bijvoorbeeld een Tegemoetkoming schoolkosten en Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles.

Als dit geen verlichting biedt is een betalingsregeling met de school mogelijk. Ouders kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de financiële administratie. We behandelen uw verzoek vertrouwelijk.

Verzekeringen
Het Mendelcollege is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers in en om de school. Hiervoor hebben we een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten. 

Verzekeringen

Het Mendelcollege is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers in en om de school. Hiervoor hebben we een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten.

Collectieve scholierenongevallenverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarom heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend tijdens schoolactiviteiten van kracht en gedurende één uur hiervoor of hierna en dekt een aantal zaken voor zover die niet in de eigen verzekering vallen.

WA-verzekering
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén zogeheten WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeraar vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die onverhoopt aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, een WA-verzekering voor hun kind afsluiten.

Verzekering tegen diefstal
Het Mendelcollege heeft geen verzekering tegen diefstal en tegen kosten van vernielingen. Kosten van vermissing, diefstal of vernieling op school kunnen niet verhaald worden op de school. Het is aan te raden geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in het kluisje.

Reisverzekering
Bij schoolreizen zijn we alert op ieders veiligheid. De begeleiders van de reis zijn zich de noodzakelijkheid van aandacht voor veiligheid terdege bewust. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Hiervoor hebben we een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Wij raden ouders dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

De voorwaarden van de verzekeringen die de school heeft afgesloten, vindt u op ons intranet.

 

Ontdek je talenten