Financiën

financien

Onderstaande tekst gaat over de ouderbijdrage, schoolkosten en verzekeringen. Lees ook informatie over schoolboeken.

Ouderbijdrage en schoolnota
Diverse activiteiten, zoals projectdagen en reizen, worden in rekening gebracht bij ouders via de schoolnota. Daarnaast vragen wij de ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of in onvoldoende mate gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten ten behoeve van het onderwijs, zoals extra voorzieningen voor lesinval, extra voorzieningen voor een veilig leer- en leefklimaat, bezetting en inventaris van de mediatheek en studieruimte. Het schoolbestuur stelt de hoogte van de bijdrage vast in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar €113,- per kind.
De schoolnota en de reisnota sturen we ouders aan het begin van het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee u op een eenvoudige wijze de nota kunt voldoen (u hoeft niet in te loggen met een wachtwoord). Vragen over de nota kunt u mailen aan factuur@mendelcollege.nl.

Kosten tweetalig onderwijs (TTO)
De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2019-2020 bedraagt €400,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De bijdrage wordt onder andere gebruikt om TTO-activiteiten te bekostigen alsmede examengelden (CAE en CPE), maar ook voor aanvullende materialen in de lessen en de mediatheek. Met het bedrag wordt tevens een deel betaald van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas.

Tegemoetkoming studiekosten
Via de Wet onderwijsbijdrage en schoolkosten kunnen ouders van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Voor de voorwaarden, hoogte van de bijdrage en welke leerlingen in aanmerking komen, zie: www.duo.nl. Voor de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u contact opnemen met de afdeling sociale zaken in uw woongemeente.

De regelingen voor schooljaar 2019-2020 van de gemeente Haarlem: Tegemoetkoming schoolkosten en Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles.

Verzekeringen

Collectieve scholierenongevallenverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarom heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband. De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend tijdens schoolactiviteiten van kracht en gedurende één uur hiervoor of hierna en dekt een aantal zaken voor zover die niet in de eigen verzekering vallen.

W.A.-verzekering
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén zogeheten W.A.-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die onverhoopt aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten.

Verzekering tegen diefstal
Het Mendelcollege heeft geen verzekering tegen diefstal en tegen kosten van vernielingen. Kosten van vermissing, diefstal of vernieling op school kunnen niet verhaald worden op de school. Het verdient aanbeveling geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in het kluisje.

Reisverzekering
Bij reizen van de school wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de veiligheid van alle reisgenoten. De begeleiders van de reis zijn zich de noodzakelijkheid van aandacht voor veiligheid terdege bewust. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Verzekeringsvoorwaarden van de door de school afgesloten verzekeringen kunt u vinden op intranet.

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten