Financiën

Format financien2

Op deze pagina leest u meer over de vrijwillige ouderbijdrage, schoolkosten en verzekeringen. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de financiële administratie.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolnota
Wij vragen ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden zijn belangrijk voor de school. Ze worden besteed aan leerling-zaken die niet of niet geheel door de overheid worden bekostigd, maar die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen en het onderwijs. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor culturele (o.a. muziekavonden, talentenshow) en sportactiviteiten buiten de lessen om, schoolfeest, vieringen, feestelijke diploma-uitreiking, leerlingvereniging, kluisje, schoolpas, solidariteitsfonds, mentoractiviteiten, projectdagen, CJP-pas. (De specificatie van de verschillende onderdelen is terug te vinden op de WIS-collect nota die u voor uw kind(eren) heeft ontvangen). De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad elk jaar vastgesteld.
NB. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten bij niet-betalen van ouders.

Daarnaast wordt ook een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd in specifieke leerjaren voor buitenschoolse activiteiten die in dat leerjaar georganiseerd worden. Dit betreft bijvoorbeeld de gymnasiumdagen of de buitenlandse reizen in (voor)examenklassen. Ook die zijn terug te vinden op de WIS-collect nota.
NB. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten bij niet-betalen van ouders.

Kosten reizen
Reizen worden per reis in rekening gebracht. De factuur wordt u toegestuurd via ons schoolkostensysteem WIS-collect.

U ontvangt een e-mail met een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee u snel en makkelijk de nota kunt voldoen. U hoeft niet in te loggen met een wachtwoord. Via onderstaand filmpje krijgt u een goede indruk. 


Vragen over de nota kunt u mailen aan schoolnota@mendelcollege.nl.

Bijdrage tweetalig onderwijs (TTO)
Voor de TTO-klassen betreft het een vrijwillige bijdrage in de kosten van de extra lessen, de extra activiteiten, de begeleiding in deze klassen, de scholing van de docenten en kosten voor externe examens. Met het bedrag betalen we ook een deel van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas.
NB. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten bij niet-betalen van ouders.

Tegemoetkoming studiekosten
Per 1 augustus 2021 gelden nieuwe regels voor de vrijwillige ouderbijdrage. Alle leerlingen doen in principe mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Helaas is het mogelijk dat activiteiten niet langer kunnen worden aangeboden als de bijdragen niet in voldoende mate worden voldaan. De hoogte van de ouderbijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor ouders/verzorgers die de bijdrage niet in één keer kunnen betalen, is er een mogelijkheid dit gespreid te voldoen of anderszins een betalingsregeling te treffen. Ouders kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de financiële administratie. We behandelen uw verzoek vertrouwelijk. 

Wij wijzen ouders op de mogelijkheden die de gemeente Haarlem biedt bij een tegemoetkoming in de schoolkosten.
De voorwaarden, hoogte van de bijdrage en welke leerlingen in aanmerking komen leest u op www.duo.nl.

Tegemoetkoming schoolkosten gemeente Haarlem voor het schooljaar 2023-2024:

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
De gemeente Haarlem heeft daarom twee regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen.
 
Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:                                        € 100
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                              € 200
Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:             € 200 extra
 
Ouders met een HaarlemPas ontvangen automatisch een aanvraagformulier. 
 
Ouders met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas aanvragen. De voorwaarden staan op 
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
 
Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.
 
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles van € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing nodig van de leraar, docent of mentor. De voorwaarden staan op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/
 

Verzekeringen

Het Mendelcollege is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers in en om de school. Hiervoor hebben we een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten.

Collectieve scholierenongevallenverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarom heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend tijdens schoolactiviteiten van kracht en gedurende één uur hiervoor of hierna en dekt een aantal zaken voor zover die niet in de eigen verzekering vallen.

WA-verzekering
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén zogeheten WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeraar vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die onverhoopt aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, een WA-verzekering voor hun kind afsluiten.

Verzekering tegen diefstal
Het Mendelcollege heeft geen verzekering tegen diefstal en tegen kosten van vernielingen. Kosten van vermissing, diefstal of vernieling op school kunnen niet verhaald worden op de school. Het is aan te raden geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in het kluisje.

Reisverzekering
Bij schoolreizen zijn we alert op ieders veiligheid. De begeleiders van de reis zijn zich de noodzakelijkheid van aandacht voor veiligheid terdege bewust. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Hiervoor hebben we een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Wij raden ouders dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

De voorwaarden van de verzekeringen die de school heeft afgesloten, vindt u op ons intranet.

 

Ontdek je talenten