Missie en visie

missie en visie foto

Missie

De kernwoorden voor het Mendelcollege zijn: een school op christelijke grondslag, een school voor kwaliteit, een school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. De school streeft ernaar mensen met verschillende talenten tot hun recht te laten komen.
Op basis van deze uitgangspunten streeft onze school naar een aanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. Het Mendelcollege streeft goed onderwijs na, zodat werkelijke kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en de wereld om hen heen, om van mens tot mede-mens te worden. Deze kernwoorden vertalen zich in de visie van de school.

Visie

De kernwoorden vertalen zich in de visie van de school.
Het Mendelcollege:

stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling
De leerlingen krijgen kansen om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen doen kennis en vaardigheden op door uitdagend, inspirerend en eigentijds onderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven door betrokken, enthousiaste en vakbekwame docenten. Met behulp van die kennis en vaardigheden ontdekken de leerlingen hun eigen mogelijkheden en beperkingen, leren ze keuzes maken, ontwikkelen ze een eigen levensovertuiging, dragen ze verantwoordelijkheid voor hun medemensen en leveren zij een bijdrage aan het maatschappelijk leven. Dit ambitieniveau kenmerkt ons onderwijs, de inrichting van ons onderwijs en onze leerlingen.

is veilig en respectvol
Leren en zich ontplooien is, voor zowel leerlingen als medewerkers, alleen mogelijk in een veilige omgeving, een omgeving waarin sprake is van wederzijds respect. De school hecht dan ook aan het belang van betrokkenheid bij elkaar en bij de school, in een positieve sfeer en in onderlinge verbondenheid.

geeft vorm aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling in samenspraak met ouders
Binnen de mogelijkheden en beperkingen van de school, zoals omschreven in het schoolondersteuningsprofiel, wordt de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerling en school beschouwd. De school heeft hierbij adequate, passende aandacht voor zowel de individuele leerling als de grotere schoolgemeenschap waarvan de leerling deel uitmaakt.

biedt een breed aanbod
Het Mendelcollege biedt leerlingen kansen om binnen en buiten het lesprogramma hun talenten te ontwikkelen. Naast ons brede onderwijsaanbod mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs is er ruimschoots aandacht voor extra activiteiten op het gebied van internationalisering, kunst en cultuur, sport, robotica en bètaonderwijs.

wil de kwaliteit van het onderwijs steeds verbeteren
De school heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Vanuit een goede organisatie streeft de school naar een stapsgewijze onderwijskundige ontwikkeling die recht doet aan eigentijds onderwijs. Vanuit het vertrouwen in ieders kwaliteiten en talenten geeft de school aan haar medewerkers de professionele ruimte om het werk kwalitatief op hoog niveau te doen. Bij deze professionele ruimte horen ook begrippen als planmatig en systematisch werken, verantwoording afleggen en een veilige aanspreekcultuur.

Bovenstaande tekst komt uit Schoolplan 2015-2019.

Ontdek je talenten