Aanmeldingsprocedure

bovenkant tekst aanmelding 1

Regeling bij aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het Mendelcollege voor het schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen ouders en leerlingen in de regio Zuid-Kennemerland op het toelatingsformulier in rangorde van 1 tot en met 5 voorkeurscholen opgeven. Ouders en leerlingen leveren het toelatingsformulier in bij de school van hun eerste voorkeur.


Aanmelding op het Mendelcollege


 1.       Aanmelden voor verschillende schooltypes

Alle leerlingen met een advies mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo of vwo (gymnasium en atheneum) van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor het Mendelcollege. Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

Doorstroomschema 5

Toelichting bij de 1e klassen op het Mendelcollege:

Gymnasium-atheneum (Nederlandstalig en Engelstalig (TTO))
Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst in de gymnasium-atheneum-brugklas. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor Nederlandstalig gymnasium-atheneum of TTO gymnasium-atheneum (waarbij bijna alle lessen in het Engels gegeven worden).
Alle leerlingen maken kennis met Latijn en de klassieke cultuur. Aan het einde van de brugklas kunnen leerlingen doorstromen naar het atheneum (Nederlandstalig of Engelstalig) of naar het gymnasium (Nederlandstalig of Engelstalig). Vanaf de tweede klas biedt het gymnasiumprogramma naast Latijn ook Grieks.

Havo-atheneum (Nederlandstalig en Engelstalig (TTO))
Leerlingen met een havo- én een gemengd havo-atheneum-advies plaatsen wij in een havo-atheneum-brugklas. In deze klas wordt op atheneum-niveau lesgegeven om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op het hoogste niveau. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor Nederlandstalig havo-atheneum of TTO havo-atheneum (waarbij bijna alle lessen in het Engels gegeven worden).
Aan het einde van de brugklas worden leerlingen op basis van hun eindrapport en studiehouding geplaatst in 2 atheneum (Nederlandstalig of Engelstalig) of 2 havo (Nederlandstalig of Engelstalig).

Mavo-havo
Leerlingen met een gemengd mavo-havo-advies plaatsen wij in een mavo-havo-brugklas, in deze klas wordt op havo-niveau lesgegeven om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op het hoogste niveau. Aan het einde van de brugklas worden leerlingen op basis van hun eindrapport en studiehouding geplaatst in 2 havo of 2 mavo.

Mavo
Leerlingen met een vmbo-tl-advies (mavo-advies) plaatsen wij in de mavo-brugklas. We geven les op mavo-niveau. Leerlingen met een gemengd vmbo kb/tl-advies zijn niet toelaatbaar op het Mendelcollege.

2.       Basisschooladvies

Het basisschooladvies is leidend bij de aanmelding op het voortgezet onderwijs, aangevuld met gegevens over de attitude van de leerling. Het Mendelcollege volgt het plaatsingsadvies van de basisschool. We nemen contact op met de basisschool voor een toelichting op het advies.

 3.       Periode van aanmelden

Van maandag 11 februari tot en met maandag 11 maart 2019 21.00 uur kunnen ouders via de website van het Mendelcollege het digitale aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

4.       Persoonlijk gesprek

Als u een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school kan via het secretariaat een afspraak worden gemaakt met één van de  afdelingsleiders.
Een gesprek is niet noodzakelijk in geval van dyslexie als een dyslexieverklaring aanwezig is.
Op de hieronder genoemde aanmeldmiddagen zitten ook medewerkers voor u klaar om u te woord te staan.
In geval een leerling extra ondersteuning nodig heeft op sociaal-emotioneel vlak of op het gebied van studie, is altijd een persoonlijk gesprek noodzakelijk met de zorgcoördinator dhr. J. Zandbergen
Aanmelding van een leerling via een MDO (Multidisciplinair overleg) kan alleen als vooraf een gesprek is gevoerd tussen de ouders en zorgcoördinator dhr. J. Zandbergen. Dit kan in de periode van 1 november 2018 tot 15 februari 2019.

5.       Inleveren vereiste formulieren

Naast de aanmelding via de website dient u uiterlijk 11 maart 2019 de volgende documenten bij ons in te leveren:
• Kopie paspoort of ID-kaart (voor- en achterzijde) van de leerling (conform de AVG wordt deze na uiterlijk twee maanden vernietigd). 
• Origineel Toelatingsrapport Voortgezet Onderwijs
• Kopie verklaring en onderzoeksrapport(en) van specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie)
• Het uitstroomprofiel (formeel niet verplicht, wordt wel op prijs gesteld)

Op het Mendelcollege bieden wij als service aan de ouders en leerlingen naast de drie centraal afgesproken aanmelddata meer dagen waarop ouders de benodigde stukken kunnen inleveren. Zie onderstaand overzicht met belangrijke data.

Let op! De vereiste formulieren moeten uiterlijk maandag 11 maart 2019 zijn ingeleverd. Inlevering ná 11 maart kan gevolgen hebben voor de plaatsing.
Wij gaan er vanuit dat u van de originelen die u afstaat aan het Mendelcollege vooraf kopieën maakt voor uw eigen administratie.

 6.       Volgorde van aanmelding

De plaatsing van leerlingen gaat niet op grond van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Alle leerlingen die zich tot en met maandag 11 maart 2019 aanmelden, worden geacht zich gelijktijdig te hebben aangemeld.

Plaatsing op het Mendelcollege


1.       Voor algemene informatie over aanmelding en plaatsing verwijzen we naar het Brugboek 2019-2020.  


2.        Plaatsing

De  plaatsing van aangemelde leerlingen wordt bekend gemaakt op woensdag 20 maart 2019 vanaf 15.00 uur via de website van het Mendelcollege. 

 
3.       Hardheidsclausule

In gevallen waarin de beschreven regeling niet voorziet of waarin toepassing ervan tot kennelijke onbillijkheden leidt, dit ter beoordeling aan de toelatingscommissie, bepaalt de toelatingscommissie de handelwijze met betrekking tot toelating.B E L A N G R I J K E   D A T A

Aanmeldingsperiode: maandag 11 februari t/m maandag 11 maart 2019 om 21.00 uur, aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van het Mendelcollege.

Persoonlijk inleveren van bij de inschrijving behorende documenten:
Op het Mendelcollege bieden wij als service aan de ouders en leerlingen naast de drie centraal afgesproken aanmelddata meer dagen waarop ouders de benodigde stukken kunnen inleveren. Omwille van een zorgvuldig verloop van de aanmeldingsprocedure staan wij ruim twee weken iedere middag voor u klaar voor het inleveren van de benodigde stukken.

Inleveren van de bij de aanmelding behorende documenten kan op alle werkdagen van maandag 25 februari tot en met maandag 11 maart tussen 14.00 en 16.00 uur.

Daarnaast kunt u langskomen op:
woensdag 6 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, donderdag 7 maart tussen 14.00 en 18.00 uur en maandag 11 maart tussen 19.00 en 21.00 uur.

Bekendmaking toelating (door alle Haarlemse scholen) woensdag 20 maart 2019, na 15.00 uur via de website van de school.

Samenwerking

Het Mendelcollege is medeondertekenaar van de 'Regeling bij aanmelding en plaatsing brugklassers in de regio Haarlem'. Deze regeling is door het Gemeentebestuur van Haarlem en de volgende besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid Kennemerland ondertekend:

•Stichting Dunamare (Coornhert Lyceum, Daaf Gelukschool, Duin en Kruidberg Mavo, Haarlemmermeer Lyceum, Hartenlustmavo, Hoofdvaart College, Ichthus Lyceum, Haarlem College, Maritiem College Velsen, Montessori College Aerdenhout, Oost ter Hout, Paulus mavo/vmbo, praktijkschool De Linie, Prof. Dr. Gunningschool, Schoter Scholengemeenschap, Sterren College, Technisch College Velsen, Tender College IJmuiden, Vellesan College, Wim Gertenbach College Zandvoort)

•Stichting R.K. Onderwijs Sancta Maria

•Stichting Vrije Scholen V.O. N-H

•Onderwijsstichting College Hageveld

•Stichting Kennemer Lyceum

•Stichting Interconfessioneel V.O. Gregor Mendel

•Stichting IRIS (Eerste Christelijk Lyceum, Haemstede Barger, Herbert Vissers College, Kaj Munk College, Scholengemeenschap Thamen Uithoorn)

•Stichting Onafhankelijke Zelfstandige Gymnasia

N.B.: De vastgestelde regeling geldt voor de aanmelding en plaatsing voor het schooljaar 2019-2020.

Ontdek je talenten